Statut…”Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś”…

(Antonie de Saint-Exupéry)

 

STATUT

Brzeskiego Towarzystwa Miłośników Zwierząt

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

            Stowarzyszenie o nazwie „Brzeskie Towarzystwo Miłośników Zwierząt”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem o celach nie zarobkowych, działającym na podstawie przepisów ustawy z dna 7.kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz.104 z późn. zm.), ustawy z dnia 24. kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)  oraz niniejszego statutu.

§ 2

            Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§ 3

            Siedzibą Stowarzyszenia jest Brzeg, ul. Wolności 23/14

§ 4

            Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5

            Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o tym samym lub podobnym celu działania.

§ 6

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na zasadzie odrębnych przepisów.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód będzie przeznaczony wyłącznie na jego cele statutowe.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

zapobieganie bezdomności zwierząt;

zapobieganie rażącemu zaniedbaniu lub okrutnemu traktowaniu zwierząt;

zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom;

kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec świata przyrody, w tym wobec zwierząt domowych, gospodarskich i wolno żyjących;

zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego;

działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

ochrona praw i dobrostanu zwierząt;

promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt i działalnością proekologiczną;

udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze środowisk patologicznych i wykluczonych;

promocja i organizacja wolontariatu.

§ 8

1. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia i utrzymywania schronisk dla bezdomnych zwierząt a także prowadzenie i wspieranie schronisk dla zwierząt;

współpracę z władzami oświatowymi w przygotowaniu programów nauczania i wychowania szkolnego w zakresie dotyczącym ochrony zwierząt;

inspirowanie tworzenia szkolnych organizacji przyjaciół zwierząt;

prowadzenie edukacji humanitarnej w zakresie upowszechniania właściwych standardów traktowania zwierząt;

inicjowanie i popularyzację, w szczególności środków masowego przekazu, programów ochrony zwierząt oraz ograniczenie rozrodczości niektórych zwierząt;

prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej;

organizowanie akcji upowszechniających działania proekologiczne;

interwencje i akcje bezpośrednie w sytuacji największego zagrożenia dla środowiska naturalnego w granicach określonych przepisami prawa;

prowadzenie doradztwa w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;

działalność szkoleniowa: organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów i konferencji;

prowadzenie i wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej;

działalność wydawniczą;

organizowanie imprez i wydarzeń artystycznych i innych;

promocję organizacji, instytucji i przedsiębiorstw wspierających ochronę środowiska i ochronę zwierząt;

wspieranie organizacji, instytucji i przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;

pozyskiwanie funduszy na cele statutowe;

redystrybucję pozyskanych funduszy innym organizacjom prowadzącym taką samą lub podobną działalność statutową.

 

Dla realizacji celów statutowych w części obejmującej działalność pożytku publicznego  stowarzyszenie prowadzi:

działalność statutową odpłatną prowadzoną w zakresie:

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

działalności charytatywnej;

promocji i organizacji wolontariatu;

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej praz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

ochrony i promocji zdrowia;

działalności  informacyjnej, promocyjnej i reklamowej;

doradztwa w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;

działalność statutową nieodpłatną prowadzoną w zakresie:

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

działalności charytatywnej;

promocji i organizacji wolontariatu;

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej praz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

ochrony i promocji zdrowia;

działalności  informacyjnej, promocyjnej i reklamowej;

doradztwa w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;

Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych.

Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

§ 9

Stowarzyszenie może powoływać inspektorów do spraw ochrony zwierząt, ustalać zakres ich kompetencji i regulamin działania oraz wzór upoważnienia do działania w jego imieniu.


 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

zwyczajnych,

wspierających,

honorowych.

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, w tym również cudzoziemiec, oraz osoba małoletnia po złożeniu pisemnej deklaracji oraz podjęciu uchwały przez Zarząd o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych.

§ 12

Członek zwyczajny  ma prawo do:

uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, za wyjątkiem osób poniżej lat 16;

korzystania z pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia;

zgłaszania wniosków dotyczących Stowarzyszenia;

małoletni członkowie w wieku 16-18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, z tym, że we władzach nie mogą stanowić większości (małoletni poniżej lat 16 mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych).

§ 13

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany do :

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

aktywnego uczestniczenia w realizacjo celów Stowarzyszenia;

propagowania działalności Stowarzyszenia;

opłacania składki członkowskiej.

§ 14

Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być:

osoby fizyczne, w tym cudzoziemcy oraz osoby małoletnie zainteresowane działalnością Stowarzyszenia i świadczące na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową;

osoby prawne, w szczególności organizacje, których cele statutowe są zgodne z celami Stowarzyszenia, po złożeniu deklaracji członka wspierającego i podjęciu przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków,  wpłaceniu wpisowego i zadeklarowanej składki członkowskiej: składka członkowska członka wspierającego nie może być niższa od składki członkowskiej członka zwyczajnego.

§ 15

Członkom wspierającym Stowarzyszenia przysługują wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Osoba prawna będąca członkiem wspierającym działa poprzez upoważnionego przedstawiciela.

§ 16

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub mająca zasługi w działalności zgodnej z celami Stowarzyszenia.

Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego i jest zwolniony od obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 17

Zabrania się:

udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, w którymi wymienieni wyżej pozostają w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników  Stowarzyszenia oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,

zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie , członkowie władz lub pracownicy Stowarzyszenia oraz osoby im bliskie.

§ 18

Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje w razie:

pisemnej rezygnacji członka;

skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu z powodu nieuiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż rok;

skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu z powodu uchybienia godności członka Stowarzyszenia albo na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej w  wyniku odwołania się członka od uchwały Zarządu w tej sprawie;

śmierci członka.

§ 19

Członkostwo członka wspierającego, będącego osobą fizyczna, ustaje w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 18.

Członkostwo członka wspierającego, będącego osobą prawną ustaje w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 18 pkt. 1 i 2, ustania jej bytu prawnego oraz postawienia w stan likwidacji lub ogłoszenia jego upadłości.

§ 20

Członkostwo honorowe ustaje w razie:

dobrowolnego zrzeczenia się tej godności;

pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia.


 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie Członków

Zarząd

Komisja Rewizyjna.

§ 22

Walne Zebranie członków

Walne Zebranie Członków może by zwyczajne i nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na trzy lata (kadencja).

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 na wniosek Komisji Rewizyjnej;

na wniosek co najmniej połowy członków Stowarzyszenia;

We wnioskach tych powinny by określone sprawy, dla których zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach, do rozstrzygnięcia których zostało zwołane.

 O terminie, miejscu oraz projekcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków należy powiadomić wszystkich członków w drodze zawiadomienia doręczonego  co najmniej 14 dni przed planowanym terminem.

Dla ważności Walnego Zebrania Członków wymagana jest obecność co najmniej połowy członków. W razie nieobecności co najmniej  połowy członków Walne Zebranie Członków odraczane jest na czas oznaczony, wskazany w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 6. Walne Zebranie Członków zwołane po okresie odroczenia jest ważne bez względu na liczbę obecnych Członków Stowarzyszenia.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

Wybór  Komisji Rewizyjnej;

Wybór Zarządu;

Zatwierdzanie raportów merytorycznych i finansowych przygotowanych przez Zarząd;

Udzielanie absolutorium członkom ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej;

Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wykluczających członków;

Nadawanie i pozbawianie  godności członka honorowego;

Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych do rozpatrzenia na Walnym Zebraniu Członków;

Podejmowanie uchwały w sprawie zmiany statutu;

Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia; uchwała w tej sprawie zapada większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają gdy jest ono ważne zwykłą większością głosów chyba, że statut stanowi inaczej.

Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 23

Zarząd

Zarząd składa się z 1 do 3 członków. Zarząd wieloosobowy ze swojego grona wybiera Prezesa, Wiceprezesa i/lub Sekretarza .

Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu.

Do kompetencji Zarządu należy:

Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w oparciu o niniejszy statut i uchwały Walnego Zebrania Członków;

Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

Zarząd majątkiem Stowarzyszenia, w tym podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia, zbycia i obciążenia tego majątku;

Składanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym zawieranie umów;

Brzeskie Towarzystwo Miłośników Zwierząt - Przytulisko Przytul Psisko - Statut