Regulamin 

 REGULAMIN WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO PRZY STOWARZYSZENIU „ BRZESKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT ” W PRZYTULISKU DLA BEZDOMNYCH PSÓW „ PRZYTUL PSISKO ” W BRZEGU, UL. SAPERSKA 1


& 1.

Wolontariat  w przytulisku „Przytul psisko” działa na podstawie indywidualnych, pisemnych porozumień zawieranych z poszczególnymi wolontariuszami przez Zarząd Stowarzyszenia „ Brzeskie Towarzystwo Miłośników Zwierząt ” na dany rok kalendarzowy, wg wzorca stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu ( zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96,poz.873, ze zmianami), a w przypadku osób niepełnoletnich są to zgody opiekunów prawnych na podjęcie wolontariatu wg wzorca w załączniku Regulaminu.

&2

Wolontariuszem może być:
a) osoba, która w danym roku kalendarzowym ukończy 13 rok życia ( osoba małoletnia – przed terminem wskazanym wyżej - może pełnić wolontariat jedynie pod opieką opiekunów prawnych, z którymi to zawierane będą porozumienia o świadczeniu usług wolontarystycznych ),
b) osoba, która przeszła z pozytywnym wynikiem rozmowę kwalifikacyjną;
c) osoba nie posiadająca przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia pracy w Przytulisku.

&3


Zakres świadczonych przez wolontariusza prac określa precyzyjnie zawarte z nim porozumienie - zmiana tego zakresu wymaga pisemnej zmiany porozumienia.

&4

 
Wolontariusz przebywający na terenie Przytuliska ma obowiązek:

a). każdorazowego wpisywania czasu rozpoczęcia i zakończenia świadczenia pracy na liście obecności prowadzonej przez podmiot odpowiedzialny za prowadzenie Przytuliska ( ZHK w Brzegu, ul. Saperska 1 ),
b) zakładania otrzymanego identyfikatora z danymi osobowymi na czas przebywania w Przytulisku,
c) przestrzegania zapisów porozumienia zawartego z Zarządem Stowarzyszenia pod rygorem jego natychmiastowego rozwiązania,
d) wyznaczenia i uzgodnienia z Zarządem Stowarzyszenia dwóch dni w miesiącu, w których deklaruje swoją obecność w Przytulisku w celu pełnienia wolontariatu,
e) przestrzegania bezwzględnego zakazu wyprowadzenia zwierząt z kojców bez nadzoru pełnoletniego wolontariusza,
f ) przestrzegania - w przypadku wolontariuszy nieletnich - nakazu wyprowadzania psów na spacer jedynie w towarzystwie pełnoletniego wolontariusza,
g) zakładania elementów odblaskowych i stosownych kamizelek podczas wyprowadzania psów poza teren Przytuliska w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych i pory dnia ograniczającej widoczność,
h) przestrzegania zasad kultury osobistej, norm współżycia obowiązujących w grupie społecznej, stosowania się do próśb i poleceń osób pełnoletnich pełniących wolontariat,
i ) rzetelnej pracy dla dobra zwierząt i poprawy ich dobrostanu psychofizycznego,
j) stosowania się do zasady, że czas spędzany w Przytulisku poświęca sumiennie i w całości na pomoc bezdomnym psom.


&

a) bezpośredni nadzór nad wolontariatem sprawuje obecny danego dnia na terenie przytuliska pełnoletni członek Stowarzyszenia.
b) skargi, wnioski i uwagi dotyczące współpracy wolontariusze mogą składać osobiście lub telefonicznie do Zarządu Stowarzyszenia.

& 6

Nabór wolontariatu prowadzony jest na bieżąco przez Zarząd Stowarzyszenia w miarę potrzeb współpracy.&7

Wszystkie bieżące informacje dotyczące funkcjonowania wolontariatu będą znajdować się na tablicy ogłoszeń w przytulisku „ Przytul psisko ”, jak również na stronie Stowarzyszenia.

Załącznik do Regulaminu Wolontariatu :

1. Wzór porozumienia pomiędzy stronami.

2. Wzór zgody opiekuna prawnego. 

 

Brzeskie Towarzystwo Miłośników Zwierząt - Przytulisko Przytul Psisko - Regulamin